۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۵:۳۳:۱۷

17:15

ماشین‌سازی در آرزوی اولین برد
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۵:۶:۵۹

19:30

کرار: سرجیو بهترین مربی من بوده است