پیکان یک - نفت مسجدسلیمان صفر؛ یک گل و دیگر هیچ

بی رمق، ملال آور و بی خاصیت / برد زشت

اخراج و جریمه بازیکنان و کادرفنی

تبعات باخت سنگین پیکان به سایپا

تازه ها
بیشتر