۲۶ آذر ۱۳۹۷ / ۱۶:۳۳:۴۹

در صورتی که مقدمات حضور سرمربی خارجی فراهم نشود

ماجرای داغ تبربز: طرح جابه‌جایی تقوی – مهاجری
۲۱ آذر ۱۳۹۷ / ۱۵:۱۵:۰

ماشین‌سازی‌ تبریز