فوتبال ایران / شناسه خبر: 92765 / تاریخ انتشار : 1397/10/26 15:53
|

فرهاد در نقش کریم

فرهاد مجیدی نقش مهمی در کادر فنی استقلال دارد. شاید او به مانند فورکل یا بیژن طاهری فعال نباشد و بیشترتمرین را نظاره کند اما جایگاه او درکادرفنی استقلال به گونه ای است که تاثیربسیاری درتصمیم گیری های وینفردشفردر آینده ایفا خواهد کرد. مجیدی شاید درعمل یک آنالیست تمرینی برای شفرباشد وبه مانند دیگردستیاران جنب و جوش نداشته باشد اما دیده ها وبرداشت های او ازنوع تمرینات می‌تواند شفررا برای شناسای نقاط ضعف و قوت استقلال یک گام به جلو ترحرکت دهد.

 فرهاد به واسطه سال ها حضور درترکیب استقلال با زیروبم کارآشنا است. بدون شک او درکوچینگ، انتخاب نوع تمرین وحتی عملیات بدنسازی به مانند دیگرمربیان با تجربه نیست اما مجیدی یک ویژگی دارد که شاید هیچ یک ازدستیاران شفر نداشته باشند. مجیدی که دردوران بازیگری اش بازیخوان خوبی بود حالا نیزمی‌تواند نقش خود را درقامت مربی به عنوان یک عنصرشناسایی به خوبی ایفا کند. یعنی ببیند، پیشنهاد بدهد و حتی گاهی ایراد کاررا هم گوشزد کند.

البته فرهاد یک کمک تمرینی بسیارایده ال نیز برای شفرمحسوب می‌شود. مجیدی هنوزهم عطش بالایی برای دویدن و حتی پا به توپ شدن دارد. نقشی که کریم باقری هم درپرسپولیس ایفا می‌کند. حضورچنین عناصری دریک تیم موهبتی بزرگ محسوب می‌شود به شرط آنکه تداخلی با کاردیگرمربیان نیز ایجاد شود.

استقلال درنیم فصل 3 مربی را به کادرخود اضافه کرده و پیش ترنیز بیژن طاری و کولی به عنوان دستیاران شفردرتمرینات استقلال حضورداشتند. اکنون مجموع افرادی که درقامت مربی کنار شفر فعالیت می‌کنند به جزنامداری که مسئول کاربا دروازه بان ها است، به عدد 5 رسیده است. هرچند که ساشا شفر را هم درمجموعه همین افراد می‌دانیم اما پسراقای سرمربی بیشترمسئول هماهنگی های بیرون است. بدون شک شفراگرراه استفاده ازدستیارانش را خوب بداندو برای هریک شرح وظایفی تعیین کند، استقلال روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.

10-270

 

captcha
تازه ها
بیشتر