فوتبال ایران / شناسه خبر: 100582 / تاریخ انتشار : 1398/5/15 20:38
|

برنامه لیگ برتر فوتبال ایران ۹۹-۹۸

مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فصل ۹۹ - ۹۸ فوتبال ایران در مشهد برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود و ترتیب میزبانی و میهمانی را در طول فصل شناختند اما تاریخ برکزاری بازی‌ها مشخص نیست.

برنامه لیگ برتر ۹۹ - ۹۸

هفته اول:

ماشین‌سازی-  استقلال 

پرسپولیس - پارس جنوبی

نفت مسجد سلیمان - تراکتورسازی

ذوب آهن- سایپا

گل‌گهر - نساجی

شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان

فولاد خوزستان- نفت آبادان

پیکان- شهر خودرو

هفته دوم:

تراکتور - پرسپولیس

پارس‌جم - ذوب آهن

استقلال - فولادخوزستان

سایپا - گل‌گهر

نفت آبادن - نفت مسجد سلیمان

شهر خودرو - شاهین بوشهر

سپاهان - ماشین‌سازی

نساجی -پیکان

هفته سوم:

ذوب‌آهن - تراکتور

نفت‌مسجد سلیمان- استقلال

گل گهر - پارس جم

شاهین بوشهر - پیکان

فولاد خوزستان - سپاهان

سایپا - نساجی

ماشین‌سازی - شهر خودرو

پرسپولیس - نفت آبادان

هفته چهارم :

استقلال - پرسپولیس

تراکتور - گل‌گهر

نفت آبادان - ذوب‌آهن

سپاهان - نفت مسجد سلیمان

نساجی - شاهین بوشهر

شهر خودرو  - فولاد خوزستان

پارس جم - سایپا

پیکان -ماشین‌سازی

هفته پنجم :

سایپا - تراکتور

ذوب‌آهن - استقلال

گل‌گهر - نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو

ماشین‌سازی - شاهین بوشهر

پرسپولیس - سپاهان

فولاد خوزستان - پیکان

پارس جم - نساجی

هفته ششم:

ذوب آهن - سپاهان

تراکتور- پارس جم

استقلال - گل‌گهر سیرجان

پیکان - نفت مسجد سلیمان

شاهین بوشهر - فولادخوزستان

نساجی - ماشین‌سازی

شهر خودرو - پرسپولیس

نفت آبادان - سایپا

هفته هفتم:

نساجی - تراکتور

ذوب‌آهن - شهرخودرو

سایپا - استقلال

گل‌گهر - سپاهان

نفت مسجد سلیمان - شاهین بوشهر 

ماشین‌سازی - فولاد خوزستان

پرسپولیس - پیکان

پارس جم - نفت آبادان

هفته هشتم:

نفت آبادان - تراکتور

پیکان - ذوب آهن

استقلال - پارس جم

شهر خودرو - گل گهر

ماشین سازی - نفت مسجدسلیمان

شاهین بوشهر - پرسپولیس 

سپاهان - سایپا

فولاد خوزستان - نساجی

هفته نهم :

تراکتور تبریز- استقلال تهران

ذوب آهن اصفهان -  شاهین بوشهر
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
پارس جم - سپاهان اصفهان
نساجی مازندران -  نفت آبادان
سایپا تهران شهر - خودرو مشهد
پرسپولیس- ماشین سازی تبریز

هفته دهم :

سپاهان - تراکتور

ماشین‌سازی - ذوب‌آهن

استقلال - نفت آبادان

شاهین بوشهر - گل‌گهر

نفت مسجد سلیمان - نساجی

فولاد خوزستان - پرسپولیس 

شهر خودرو - پارس جم

پیکان - سایپا

هفته یازدهم:

نساجی - استقلال

پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان

سایپا - شاهین بوشهر 

نفت آبادان - سپاهان

ذوب آهن - فولاد خوزستان

تراکتور - شهر خودرو

گل گهر - ماشین سازی

پارس جم - پیکان

هفته دوازدهم:

پیکان– تراکتورسازی
نفت مسجدسلیمان– ذوب‌آهن
سپاهان– استقلال
فولاد– گل‌گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبی
پرسپولیس– نساجی
پدیده شهر خودرو– صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی– سایپا

هفته سیزدهم:

تراکتورسازی– شاهین شهرداری بوشهر
ذوب‌آهن – پرسپولیس
استقلال– پدیده شهر خودرو
گل‌گهر سیرجان– نفت مسجدسلیمان
نساجی– سپاهان
سایپا– فولاد

پارس جنوبی– ماشین‌سازی

صنعت نفت آبادان– پیکان

هفته چهاردهم :

ماشین‌سازی– تراکتورسازی

ذوب‌آهن – نساجی
پیکان– استقلال
پرسپولیس– گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان– سایپا
شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان
پدیده شهر خودرو– سپاهان
فولاد– پارس جنوبی

هفته پانزدهم :

تراکتورسازی– فولاد
گل‌گهر سیرجان– ذوب‌آهن
استقلال– شاهین شهرداری بوشهر
پارس جنوبی– نفت مسجدسلیمان
سپاهان– پیکان
نساجی– پدیده شهر خودرو
سایپا– پرسپولیس
صنعت نفت آبادان– ماشین‌سازی

captcha
تازه ها
بیشتر